Bestuur en doelstellling

Bestuursleden :
Gety Hengeveld-de Jong voorzitter
Mr. Irene Bosnak-Kramer vicevoorzitter
secretaris
Kees Prins

Jomie Hommersom

Patrick Jansen

Johan Thijsse

penningmeester

lid

lid

lid

Beloningsbeleid:

De werkzaamheden ten behoeve van de Stichting geschieden uitsluitend door vrijwilligers die daarvoor geen beloning ontvangen. In voorkomende gevallen wordt een vergoeding gegeven voor daadwerkelijk ten behoeve van de Stichting gemaakte, of door het dagelijks bestuur goedgekeurde, gemaakte kosten. De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

De doelstelling: zie artikel 2 van de statuten dd 4 april 2014

 1. De voortzetting van de activiteiten van de “Vereniging Velp voor Oranje”, opgericht op zestien juli achtienhonderd vierennegentig;
  1. Het bevorderen van een nationale eenheid rondom het Koninklijke Huis, in het bijzonder voor de Velpse bevolking;
  2. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is en/of kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. Het houden van vergaderingen, alsmede het organiseren van festiviteiten, bijeenkomsten, uitvoeringen, spelen, plechtigheden voor en met medewerking van de Velpse bevolking ter gelegenheid van feestelijke gebeurtenissen, welke betrekking hebben op het Koninklijk Huis alsmede nationale feest- en herdenkingsdagen.
  2. Tevens door het organiseren van festiviteiten die (ook plaatselijk) verband houden met het Koningshuis en Nationale feestdagen en door het organiseren van Herdenkingen en Bevrijdingsfestiviteiten op plaatselijk, regionaal en nationaal niveau.
  3. Het initiatief te nemen om koninklijke, nationale en plaatselijke Herdenkingsmonumenten in Velp op te laten richten en te laten onderhouden; het ondersteunen van initiatieven van derden daartoe.